OSOBNÝ BANKROT
ODDLŽENIE

Pomáhame fyzickým osobám s osobným bankrotom a exekúciami

odborník na oddlženie: JUDr. Milan Ficek, advokát

 

Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu


Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu.

Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu exekútor doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného; k exekučnému príkazu priloží aj fotokópiu poverenia súdu na vykonanie exekúcie.
Exekútor exekučný príkaz doručí aj oprávnenému a povinnému. Povinnému sa príkaz doručí do vlastných rúk.
Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného, a upovedomí o tom povinného.

Prejsť na:
  • Vypratanie  • Osobný bankrot - oddlženie, Copyright (2012-2017)