OSOBNÝ BANKROT
ODDLŽENIE

Pomáhame fyzickým osobám s osobným bankrotom a exekúciami

odborník na oddlženie: JUDr. Milan Ficek, advokát

 

Vypratanie exekútorom

Vypratanie nehnuteľnosti alebo jej časti

Ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby povinný vypratal nehnuteľnosť alebo jej časť, exekúcia sa vykoná vyprataním. Exekútor k tomuto úkonu priberie vhodnú osobu, podľa možnosti zástupcu obce.
Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obci. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.


Po doručení exekučného príkazu exekútor :

a) urobí opatrenie, aby sa z vypratávaného objektu odstránili veci patriace povinnému a príslušníkom jeho rodiny, ako aj veci, ktoré síce patria niekomu inému, ale sú so súhlasom povinného umiestnené vo vypratávanom objekte alebo na vypratávanom objekte,
b) urobí opatrenie, aby bol z vyprataného objektu vykázaný povinný a všetci, ktorí sa tam zdržujú na základe práva povinného.
Veci odstránené z vypratávaného objektu sa odovzdajú povinnému alebo niektorému z plnoletých príslušníkov jeho rodiny.
Ak nie je prítomný pri vypratávaní nikto, kto by mohol veci prevziať, alebo ak sa prevzatie vecí odmieta, veci sa spíšu a dajú do úschovy obci. Exekútor upovedomí povinného o tom, že jeho veci boli dané do úschovy.


Vypratanie bytu

Ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby povinný vypratal byt, exekúcia sa vykoná vysťahovaním povinného a všetkých, ktorí s ním bývajú na základe jeho práva, z bytu a vyprataním bytu. Exekútor k tomuto úkonu priberie vhodnú osobu, podľa možnosti zástupcu obce.

Prejsť na:
  • Exekúcia odobratím veci  • Osobný bankrot - oddlženie, Copyright (2012-2017)