OSOBNÝ BANKROT
ODDLŽENIE

Pomáhame fyzickým osobám s osobným bankrotom a exekúciami

odborník na oddlženie: JUDr. Milan Ficek, advokát

 

Spôsoby vykonávania exekúcie


Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v tomto zákone. Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak Exekučný poriadok neustanovuje inak. Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.
1/ Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať
a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
b) prikázaním pohľadávky,
c) predajom hnuteľných vecí,
d) predajom cenných papierov,
e) predajom nehnuteľnosti,
f) predajom podniku,
g) príkazom na zadržanie vodičského preukazu.
2/ Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať
a) vyprataním,
b) odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
c) rozdelením spoločnej veci,
d) uskutočnením prác a výkonov.

Prejsť na:
  • Exekúcia zrážkami zo mzdy  • Osobný bankrot - oddlženie, Copyright (2012-2017)