OSOBNÝ BANKROT
ODDLŽENIE

Pomáhame fyzickým osobám s osobným bankrotom a exekúciami

odborník na oddlženie: JUDr. Milan Ficek, advokát

 

Slovník pojmov:

Dlžník

je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je povinná uhradiť svoj dlh (peňažný ale aj nepeňažný) veriteľovi.

Veriteľ

je fyzická alebo právnická osoba, ktorej dlžník je povinný uhradiť svoj dlh (peňažný, nepeňažný).

Pôžička

je dohoda medzi dlžníkom a veriteľom o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorá sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Pôžička vzniká vtedy, keď veriteľ prenecháva dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
Podstatnými náležitosťami tejto zmluvy je dohoda o
a) prenechaní veci (o reálnom odovzdaní),
b) druhovom určení veci,
c) povinnosti vrátiť vec rovnakého druhu,
d) určení času vrátenia.
Predmetom zmluvy o pôžičke môže byť akákoľvek druhovo určená vec, ktorá je spôsobilá byť predmetom občianskoprávnych vzťahov. 

Úver

je založený na rovnakom princípe ako pôžička, s tým rozdielom, že vzťahy na základe zmluvy o úvere vznikajú podľa § 497 Obchodného zákonníka. Naproti tomu zmluva o pôžičke je upravená Občianskym zákonníkom. Vzťahy zo zmluvy o úvere sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka bez ohľadu na povahu účastníkov vzťahu (§ 261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka).

Zmluvná pokuta

je zmluvou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, alebo veriteľ dlžníkovi, ak dôjde k porušeniu povinností, ktoré na seba zmluvou prevzali, a to aj vtedy, keď porušením povinnosti veriteľovi alebo dlžníkovi nevznikla škoda.
Zaplatením zmluvnej pokuty sa účastník zmluvy nezbavuje záväzku a nemôže ani odstúpiť od zmluvy. Funkcia zmluvnej pokuty spočíva v tom, že hrozba majetkovou sankciou dlžníkovi v prípade, keď záväzok nesplní riadne a včas, ho má viesť k včasnému a riadnemu plneniu. Pokutu možno dohodnúť tak pre prípad, že k splneniu nedôjde vôbec alebo iba čiastočne, alebo pre prípad, že bude porušená akákoľvek zmluvná povinnosť.

Úrok

je odmena za poskytnutie pôžičky alebo úveru. Výška úroku nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Úrok z omeškania

je sankcia za oneskorné zaplatenie dlhu. Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, veriteľ má právo požadovať úroky z omeškania, pokiaľ nie je ustanovená povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania. Pokiaľ ide o výšku úrokov a poplatku z omeškania, Občiansky zákonník odkazuje na vykonávací predpis, ktorým je nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z.. Úroky z omeškania sa platia až do zániku pohľadávky splnením.

Príslušenstvo

Úroky, Úroky z omeškania, všetky Poplatky a náklady spojené s uplatnením Pohľadávky. Za náklad sa považujú najmä náklady spojené s výkonom záložného práva alebo iného Zabezpečenia a iné náklady, ktoré Veriteľ vynaložil pri vymáhaní Pohľadávky.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

celkové náklady Dlžníka spojené s Úverom, vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky Spotrebiteľského úveru. RPMN sa počas trvania úverového vzťahu mení v prípade, ak dôjde k zmene výšky Úrokovej sadzby a/alebo Poplatkov a/alebo sa Dlžník omešká so Splátkou a/alebo splátkou Úrokov a/alebo uhradí Splátku a/alebo splátku Úrokov v iný ako dohodnutý deň podľa Zmluvy o úvere.

Splátka

je pravidelná, spravidla mesačná, anuitná splátka Úveru, ktorej výška je spravidla dohodnutá v Zmluve o úvere. Splátka sa skladá zo splátky istiny Úveru a splátky Úrokov. Vzájomný pomer týchto dvoch častí anuitnej splátky sa v čase mení.

Splátkový kalendár

je Zmluvou o úvere dohodnutý spôsob splácania istiny Úveru, ktorý obsahuje výšku a splatnosť jednotlivých splátok istiny Úveru a Úrokov.

Spoludlžník

je osoba, ktorá uzavrela Zmluvu o úvere s Veriteľom a je s Dlžníkom zaviazaná plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o úvere spoločne a nerozdielne.

Spotrebiteľský úver

je Úver, pre ktorý musia byť dodržané podmienky osobitných právnych predpisov upravujúcich oblasť spotrebiteľských úverov.

Úroková sadzba

je percentuálne určená sadzba za rok (per annum, v skratke p. a.), dohodnutá v Zmluve o úvere, ktorá sa skladá zo Základnej úrokovej sadzby a Hrubej marže; podľa Úrokovej sadzby sa vypočítajú Úroky, ktoré je Dlžník povinný platiť Veriteľovi počas trvania Obdobia fixácie.

Záložca

osoba (alebo osoby), ktorá poskytuje v prospech Veriteľa Zabezpečenie Pohľadávky alebo jej časti na základe Záložnej zmluvy. Záložcom je aj Dlžník, ak poskytuje Zabezpečenie Pohľadávky.

Záložná zmluva

zmluva uzatvorená medzi Veriteľom a Záložcom, na základe ktorej sa v prospech Veriteľa zriaďuje Zabezpečenie Pohľadávky.

Zmluva o úvere

je právny úkon, ktorým sa Veriteľ zaväzuje, že na požiadanie Dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy a Dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť Úroky a dohodnuté Poplatky v stanovených termínoch podľa Zmluvy o úvere.Osobný bankrot - oddlženie, Copyright (2012-2017)