OSOBNÝ BANKROT
ODDLŽENIE

Pomáhame fyzickým osobám s osobným bankrotom a exekúciami

odborník na oddlženie: JUDr. Milan Ficek, advokát

 

Exekúcia a exekučný príkaz


Exekútor poverený vykonaním exekúcie po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí právoplatné rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli, vydá exekučný príkaz. Exekučným príkazom sa rozumie príkaz na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených týmto zákonom. Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok.


Exekučný príkaz musí obsahovať označenie
a) exekútora, ktorý ho vydal,
b) exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,
c) oprávneného a povinného,
d) toho, komu sa doručuje príkaz na začatie exekúcie,
e) vymáhaného nároku,
f) spôsobu vykonania exekúcie.

Prejsť na:
  • Vylúčenie veci z exekúcie  • Osobný bankrot - oddlženie, Copyright (2012-2017)