OSOBNÝ BANKROT
ODDLŽENIE

Pomáhame fyzickým osobám s osobným bankrotom a exekúciami

odborník na oddlženie: JUDr. Milan Ficek, advokát

 

Exekúcia predajom nehnuteľnosti

Exekúciu predajom nehnuteľnosti (exekučný predaj nehnuteľnosti) možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len "upovedomenie o začatí exekúcie") súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného. Exekútor na nehnuteľnosti zriadi exekučné záložné právo, ktoré je prvým krokom k exekúcii predajom nehnuteľnosti.

V súčasnosti je možné, aby aj pre relatívne nízku pohľadávku prišiel dlžník o svoje bývanie (nehnuteľnosť - byt, dom). Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vykonáva dražbou nehnuteľnosti.

Exekúciu predajom nehnuteľnosti nemožno vykonať, ak je povinnému v konaní o určenie vlastníctva podľa osobitného predpisu vykonateľným predbežným opatrením uložená povinnosť zdržať sa prevodu vlastníckeho práva k nej. Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť aj s jej súčasťami a s príslušenstvom.

Exekúcia sa vykoná dražbou; vykoná ju exekútor. Na základe písomného súhlasu exekútora, ktorého upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti bolo na liste vlastníctva zapísané skôr, môže dražbu vykonať aj iný exekútor.
Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti) po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď mu bolo doručené rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli (§ 50).

Exekučný príkaz k predaju nehnuteľnosti dražbou sa doručí oprávnenému, povinnému, spoluvlastníkom a osobám, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné alebo iné vecné právo, správe katastra nehnuteľností, daňovému úradu, správe finančnej kontroly a obci, v ktorej obvode je nehnuteľnosť, ako aj obvodnému úradu, v ktorého obvode je bydlisko povinného. Povinnému, osobám, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné alebo iné vecné právo, a katastrálnemu úradu sa doručí do vlastných rúk.

Po vydaní exekučného príkazu exekútor zaobstará znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti. Pri exekúcii predajom nehnuteľnosti je potrebné, aby exekútor vyvesil dražobnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli a požiada obec, v ktorej obvode je nehnuteľnosť, aby podstatný obsah vyhlášky uverejnila spôsobom v mieste obvyklým. Exekútor môže uverejniť dražobnú vyhlášku v tlači a môže požiadať správu katastra, aby uverejnila vyhlášku na svojej úradnej tabuli. Dražobnú vyhlášku o dražbe nehnuteľnosti zašle exekútor bez zbytočného odkladu ministerstvu na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.

Príklep pri dražbe nehnuteľnosti udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov v dražbe urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z týchto dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí sa príklep jemu. Spoluvlastník alebo oprávnený z vecného bremena majú teda prednostné právo pri dražbe nehnuteľnosti.

Udelenie príklepu na dražbe nehnuteľnosti podlieha schváleniu súdom (§ 45). Súd rozhodne o schválení príklepu do 60 dní od doručenia žiadosti exekútora na schválenie príklepu. Exekútor doručí súdu podklady, na ktorých základe bol udelený príklep.

Rozhodnutie súdu o príklepe na dražbe doručí exekútor oprávnenému, povinnému, vydražiteľovi a tomu, kto vzniesol proti udeleniu príklepu námietky (§ 147). Právoplatné rozhodnutie súdu o príklepe doručí súd miestne príslušnému daňovému úradu a správe katastra nehnuteľností na zápis do katastra nehnuteľností spolu so zápisnicou o udelení príklepu na dražbe.
Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Samozrejme, nie je to vždy jednoduché ujať sa držby nehnuteľnosti a s tým každý vydražiteľ musí počítať. Nie je možné automaticky zavolať políciu, aby pôvodných vlastníkov z nehnuteľnosti vypratali. Polícia nesmie asistovať pri vypratavaní nehnuteľnosti, pokiaľ nebolo vydané právoplatné súdne rozhodnutie, ktoré ukladá užívateľom nehnuteľnosť vypratať.
Polícia asistuje pri vyprataní nehnuteľnosti exekútorom.

Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach

Na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností sa zriadi exekučné záložné právo zexekvovaním nehnuteľnosti zápisom zriadenia exekučného záložného práva do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov. V katastri nehnuteľností sa zapíše, že nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku.

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len na návrh oprávneného.
Exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnej správe katastra zrušenie exekučného záložného práva. Exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného.

Prejsť na:
  • Exekúcia predajom podniku  • Osobný bankrot - oddlženie, Copyright (2012-2017)