ODDLŽENIE EXEKÚCIE
Oddlženie osôb

Pomáhame fyzickým osobám s oddlžením a exekúciami !

Oddlženie exekúcie

 

ODDLŽENIE FYZICKEJ OSOBY

Pomáhame fyzickým osobám (dlžníkom) v Slovenskej republike zbaviť sa dlhov. Oddlženie fyzickej osoby nie je jednoduchý proces a môže trvať aj niekoľko rokov. S našou pomocou sa dlžník - fyzická osoba zbaví všetkých nevýhodných pôžičiek a úverov ale aj iných dlhov. Berte prosím na vedomie, že nie vždy je objektívne možné pomôcť všetkým dlžníkom (fyzickým osobám). Vždy zhodnotíme, či Vám dokážeme pomôcť. V časti Oddlžovacia - KONTAKT nájdete formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Bez jeho vyplnenia Vás nebudeme kontaktovať.
Zastavíme dražbu nehnuteľnosti vo Vašom vlastníctve ako fyzickej osoby.

Koho oddlžíme:

- fyzické osoby - občanov Slovenskej republiky,
- fyzické osoby nad 18 rokov,
- fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike,
- fyzické osoby so spôsobilosťou na právne úkony,

Zamestnanie nie je podmienkou. V prípade vyšších dlhov je podmienkou ručenie nehnuteľnosťou (bytom, domom, pozemkom),

Aké dlhy oddlžíme:

- dlhy od veriteľov (fyzických osôb, právnický osôb, vrátane bánk a nebankových spoločností) v Slovenskej republike,
- dlhy bez obmedzenia výšky,
- bezúročné dlhy a dlhy s úrokmi, sankciami, zmluvnými pokutami,

Viac o našich službách oddlženia tu:
 • Služby oddlženia
 • V ďalšom texte rozoberáme oddlženie fyzických osôb v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii súdnou cestou.

  S účinnosťou od 1. januára 2006 platí nový zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), ktorý okrem iného upravuje aj časť o oddlžení fyzickej osoby – dlžníka. Oddlženie fyzickej osoby nastáva po zrušení konkurzu. Podľa § 166 ods. 1 tohto zákona dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. O možnosti oddlženia fyzickej osoby súd dlžníka v konkurznom konaní primerane poučí. Podľa odseku 2 dlžník však nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

  Postup oddlženia fyzickej osoby

  Oddlžením fyzickej osoby sa zabráni exekúciám - základnou úlohou je vyhnúť sa exekúciám. Osoby v oddlžení (osobnom bankrote) sú ochránené pred exekútormi.

  Návrh na oddlženie fyzickej osoby

  Návrh na oddlženie fyzickej osoby, resp. návrh na povolenie oddlženia podáva iba dlžník, ktorý je fyzickou osobou. Nie je pritom rozhodujúce, či je podnikateľom alebo nie.
  Zákon uvádza, že súd musí dlžníka o možnosti oddlženia poučiť. Dlžník môže požiadať súd o oddlženie pri podaní samotného návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo v jeho priebehu a to až do zrušenia konkurzu. Návrh na oddlženie fyzickej osoby je však vylúčený, ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

  a/ náležitosti návrhu na povolenie oddlženia:
  Zákonné náležitosti návrhu na oddlženie fyzickej osoby (§ 167 ods. 1 ZKR) sú:
  - označenie súdu, ktorému je návrh určený,
  - označenie dlžníka,
  - odôvodnenie návrhu na oddlženie s vyjadrením poctivého zámeru dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov,
  - dátum a podpis dlžníka

  Súd teda nesmie mať pochybnosti, že účelom oddlženia je poctivý zámer dlžníka uspokojiť svojich veriteľov primeraným úsilím. Pri oddlžení sa nevyžaduje 100 % uspokojenie dlžníkov.

  b/ kedy súd povolí oddlženie fyzickej osobe
  Súd oddlženie fyzickej osoby povolí, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom, inak jeho návrh na oddlženie zamietne. O povolení oddlženia rozhodne súd bezodkladne po zrušení konkurzu.

  Rozhodnutie o povolení oddlženia fyzickej osoby

  V uznesení o povolení oddlženia súd ustanoví správcu a určí rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať súhlasu správcu; za správcu ustanoví toho, kto vykonával funkciu správcu v čase zrušenia konkurzu, ak takého niet, použije sa postup podľa § 40. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí dlžníkovi a správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.
  V uznesení o povolení oddlženia fyzickej osoby súd určí aj sumu peňažných prostriedkov, ktoré dlžník na konci každého skúšobného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich záväzkov.
  Môže sa stať, že súd zamietne návrh na povolenie oddlženia. Rozhodne o tom uznesením. Uznesenie o zamietnutí návrhu na povolenie oddlženia súd doručí dlžníkovi. Proti uzneseniu je oprávnený dlžník podať odvolanie.

  Trojročné skúšobné obdobie oddlženia fyzických osôb

  Pokiaľ rozhodne o povolení oddlženia fyzických osôb, je potrebné najskôr počkať na právoplatnosť uznesenia. Právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka. Zákon priamo neuvádza, aká je minimálna suma, ktorá by sa mala odovzdať správcovi na konci skúšobného roka. Podľa viacerých názorov a výpočtov by to mala byť suma minimálne 6 640 EUR ročne.
  Cesta k oddlženiu nie je jednoduchá. Dlžník je povinný počas skúšobného obdobia vynaložiť primerané úsilie na získanie zamestnania ako zdroja príjmu alebo začať podnikať s týmto cieľom a poskytovať správcovi všetky správcom požadované informácie, najmä informácie o príjme a výdavkoch a o zmene bydliska, zamestnania alebo miesta podnikania.
  Celé oddlženie fyzických osôb prebieha pod kontrolou súdu. Súd je oprávnený počas skúšobného obdobia požadovať od správcu správy o priebehu skúšobného obdobia a plnení povinností dlžníka, ktoré je správca povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.

  Postupné uspokojovanie veriteľov pri oddlžení fyzicej osoby

  Pohľadávky veriteľov dlžníka, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené, sa počas skúšobného obdobia môžu uspokojovať z majetku dlžníka iba spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. V priebehu skúšobnej doby oddlženia fyzickej osoby nemožno pre tieto pohľadávky začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi. Premlčacia lehota proti veriteľom týchto pohľadávok počas skúšobného obdobia oddlženia neplynie. Nemôže sa teda stať, aby v priebehu oddlženia fyzickej osoby bolo voči dlžníkovi zahájene konanie spojené s výkonom rozhodnutia alebo exekučné konanie.

  Právne úkony dlžníka pri oddlžení fyzickej osoby podliehajú súhlasu správcu

  Právne úkony dlžníka počas skúšobného obdobia oddlženia fyzickej osoby podliehajú písomnému súhlasu správcu v rozsahu určenom súdom v uznesení o povolení oddlženia. Ak dlžník urobí právny úkon bez súhlasu správcu, i keď podliehal súhlasu správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá; právnemu úkonu však môže správca rovnako ako v konkurze odporovať.
  O schvaľovaní právnych úkonov dlžníka počas oddlženia je správca povinný rozhodovať bezodkladne. Právny úkon dlžníka je správca oprávnený schváliť, len ak sa hodnota majetku dlžníka v dôsledku právneho úkonu zvýši. Dlžník je povinný na tento účel poskytnúť správcovi všetky informácie o schvaľovanom právnom úkone a inú s tým súvisiacu súčinnosť.

  Predčasné zrušenie skúšobného obdobia oddlženia fyzickej osoby

  Súd zruší skúšobné obdobie oddlženia fyzickej osoby, ak zistí, že dlžník opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo že príjem dlžníka nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu. O zrušení skúšobného obdobia oddlženia vydáva súd uznesenie. Uznesenie o zrušení skúšobného obdobia súd doručí dlžníkovi a správcovi. Proti uzneseniu môže dlžník podať odvolanie. Právoplatné uznesenie o zrušení oddlženia súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa končí skúšobné obdobie oddlženia a zaniká funkcia správcu.

  Uplynutie skúšobnej lehoty oddlženia fyzickej osoby

  Po uplynutí skúšobného obdobia súd aj bez návrhu uznesením rozhodne o oddlžení dlžníka. Uznesenie súd doručí dlžníkovi a správcovi; uznesenie tiež bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.

  Čo sa stane s neuspokojenými pohľadávkami veriteľov?

  Pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia, sa zverejnením uznesenia o oddlžení v Obchodnom vestníku stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Zverejnením uznesenia o oddlžení v Obchodnom vestníku tiež zaniká funkcia správcu a končí sa skúšobné obdobie.

  Oddlženie exekúcie, kancelária Bratislava, Copyright (2012-2015)