OSOBNÝ BANKROT
ODDLŽENIE

Pomáhame fyzickým osobám s osobným bankrotom a exekúciami

odborník na oddlženie: JUDr. Milan Ficek, advokát

 

OSOBNÝ BANKROT po novom 2017

od 1.marca 2017 sa zmenili pravidlá pre oddlženie - osobný bankrot fyzickej osoby. Vidíme to ako pozitívny krok k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu oddlženiu.

Oproti pôvodnej právnej úprave sa proces zjednodušil, je finančne menej náročný pre dlžníka a dáva mu väčšie možnosti.

Pomáhame fyzickým osobám (dlžníkom) v Slovenskej republike zbaviť sa dlhov osobným bankrotom. Garantom osobného bankrotu je JUDr. Milan Ficek, advokát. Viac tu: Advokátska kancelária Ficek & Ficeková. Oddlženie fyzickej osoby nie je jednoduchý proces a trvá aj niekoľko rokov. S našou pomocou sa dlžník - fyzická osoba zbaví všetkých svojich dlhov vzniknutých nielen z pôžičiek a úverov ale všetkých dlhov. Vždy zhodnotíme, či Vám dokážeme pomôcť.

Čo je osobný bankrot

Osobný bankrot je výraz, ktorý sa bežne používa v hovorovej reči, avšak právny poriadok SR takýto pojem nepozná. Osobný bankrot je upravený v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), a to najmä vo štvrtej časti ZKR nazvanej Oddlženie. Podľa § 166 ZKR Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Oddlženie má podľa ZKR dve formy, a to konkurz a splátkový kalendár. Právo žiadať oddlženie, teda právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára má fyzická osoba len vtedy, ak sa voči nej vedie exekučné, alebo obdobné vykonávacie konanie. Príkladom takéhoto „obdobného vykonávacieho konania“ je napríklad daňové exekučné konanie, exekúcia vymáhaná Sociálnou poisťovňou, výkon dražby a podobne. Cieľom osobného bankrotu je zbaviť sa svojich dlhov.

Podmienky osobného bankrotu

O oddlženie môže fyzická osoba žiadať za splnenia nasledovných podmienok:

Osoba musí byť fyzickou osobou, pričom sa nerozlišuje to, či ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa

Osoba musí byť platobne neschopná. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.

Osoba musí preukázať, že sa voči nej vedie exekučné, alebo obdobné vykonávacie konanie

Osoba musí mať poctivý zámer, teda musí mať snahu v rámci svojich možností vyriešiť svoje dlhy. Táto snaha by mala byť úprimná, pričom osoba by nemala robiť pri uspokojovaní veriteľov obštrukcie, správcovi a veriteľom by mala poskytovať potrebnú súčinnosť, vynaložiť snahu získať zamestnanie, zamestnať sa alebo si zabezpečiť iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúknuť aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložiť snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradiť.

Kedy dlžník nemá poctivý zámer?

To upravuje ustanovenie § 166g ods. 2 ZKR. Podľa tohto ustanovenia, dlžník nemá poctivý zámer ak:

a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,

b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada,

c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,

d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,

e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,

f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,

g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,

h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,

i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,

j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,

k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,

l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.

Následkom nepoctivého zámeru môže byť až zrušenie oddlženia. Veriteľ má totiž do 6. rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára právo podať na súd návrh na zrušenie oddlženia. Ak súd takémuto návrhu vyhovie, všetky neuspokojené pohľadávky sa stanú znova splatnými a vymáhateľnými. Zároveň začína pri nich plynúť nová, 10 ročná premlčacia lehota. Dlžník by o opätovné oddlženie mohol žiadať až po uplynutí 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

Na aké pohľadávky sa osobný bankrot nevzťahuje?

Podaním návrhu na oddlženie sa dlžník nezbaví všetkých svojich dlhov. Určité pohľadávky sú svojho povahou špecifické. Jedná sa napríklad o vymáhanie peňažného trestu uloženého v trestnom konaní, pracovnoprávne nároky, ktoré majú iné osoby (napríklad zamestnanci) voči dlžníkovi, pohľadávky, ktoré vznikli zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví, alebo spôsobenú úmyselným konaním, pohľadávky z výživného na dieťa ale aj pohľadávky nepeňažného charakteru, či zabezpečené pohľadávky (napríklad dlh zabezpečený ručením, či záložným právom. Nedotknutou pohľadávkou podľa § 166c ZKR je aj pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,

Rozdiel medzi konkurzom a splátkovým kalendárom

Oddlženie je možné realizovať dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Druhým spôsobom je podanie návrhu na určenie splátkového kalendára.

Na to, aby dlžník mohol vyhlásiť konkurz nie je potrebné, aby vlastnil nejaký majetok, či mal príjem. Ak by dlžník mal nejaký majetok, musí akceptovať to, že tento sa speňaží a použije na uspokojenie veriteľov. Ak súd vyhlási konkurz, musia súdy bezodkladne zastaviť prebiehajúce konania, ktoré sa týkajú dlhu, ktorý sa má uhradiť v konkurze. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Vyhlásením konkurzu zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak prebieha dražba, na návrh dlžníka dražobník upustí od konania dražby.

Aby dlžník mohol použiť druhý spôsob oddlženia, teda splátkový kalendár musí okrem vyššie uvedených všeobecných podmienok spĺňať aj podmienku pravidelného príjmu a zároveň dlžníkove dlhy nesmú prevyšovať jeho majetok. Aj v tomto, ak súd určí splátkový kalendár, dôjde k zastaveniu prebiehajúcich súdnych konaní, exekučných konaní, dražieb a podobne, ktorých sa to týka. Pri tomto spôsobe správca poverí preskúmaní pomerov dlžníka. Správca následne podá na súd návrh na splátkový kalendár, pričom tento sa určí tak aby sa uspokojilo minimálne 30 % dlhov. Presné % koľko bude musieť dlžník v priebehu 5 rokov dlžník splatiť určí až súd.

Ako vyhlásiť osobný bankrot

Či už sa dlžník rozhodne pre návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára, musí sa obrátiť na Centrum právnej pomoci. Ide o povinné zastúpenie dlžníka, ktoré ustanovuje zákon. Toto zastúpenie trvá až do kým súd neustanoví správcu. Na Centrum právnej pomoci sa môžete obrátiť buď telefonicky, alebo osobne podľa miesta trvalého pobytu. Centrum právnej pomoci Vás informuje o celom postupe a podmienkach oddlženia. Po konzultácii v Centre právnej pomoci, sa Centrum rozhodne, či Vás bude zastupovať, alebo Vašim zastupovaním poverí iného advokáta. Samozrejme môžete sa informovať aj u iného advokáta, avšak zastupovať Vás môže len Centrum právnej pomoci, alebo ním poverený advokát.

Centrum je v zmysle zákona oprávnené vo Vašom mene podať návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo návrh na určenie splátkového kalendára. Súd je povinný do 15 dní od doručenia návrhu rozhodnúť. Môže rozhodnúť buď tak, že návrh odmietne, alebo že vyhlasuje konkurz, resp. určuje splátkový kalendár. Týmto rozhodnutím poskytuje ochranu dlžníkovi pred veriteľmi. Priamo v tomto rozhodnutí ustanoví, že sa dlžník zbavuje dlhov, zároveň ustanoví správcu a veriteľov vyzve, aby prihlásili svoje pohľadávky. Týmto v podstate dochádza k dlžníkovmu oddlženiu.

Centrum právnej pomoci Vám môže poskytnúť pôžičku na úhradu odmeny správcu, ktorú budete musieť do dohodnutej doby Centru vrátiť. Ak však nesplníte kritéria na poskytnutie takejto pôžičky, budete musieť túto sumu uhradiť zo svojho. Podľa novej úpravy už rovnako neplatí, že dlžník musí mať majetok minimálne vo výške 1.659,70 €.

Bude to bude mať vplyv na život dlžníka?

Podľa novej úpravy už neexistuje žiadne 3 ročné skúšobné obdobie. Dlžníkovi ostáva v podstate celá mzda, z ktorej by sa už nemalo nič strhávať. Proces osobného bankrotu už bude riadiť správca a ten ho aj dokončí. Je oprávnený nakladať s Vašim majetkom. Podľa § 167n ods. 3 ZKR

Dlžník a jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka sú oprávnení vec podliehajúcu konkurzu užívať obvyklým spôsobom; sú však povinní chrániť ju pred poškodením, stratou alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jej hodnota znižuje. Každý, kto užíva vec tvoriacu konkurznú podstatu, je povinný umožniť správcovi kedykoľvek túto vec obhliadnuť. Ak má takúto vec v užívaní niekto iný ako dlžník alebo jeho blízka osoba, môže ju užívať len so súhlasom správcu. Všetky príjmy z takéhoto užívania veci treťou osobou patria do konkurznej podstaty.


Osobný bankrot - oddlženie, Copyright (2012-2017)